חיפוש באתר

טפסים

תקנון הרשמה לחוגי מתנ"ס חוף אשקלון

הנחיות למילוי הטופס:

עם פתיחת שנת הפעילות תשפ"ג ולקראת ההרשמה לחוגים ולפעילויות

מפורטים להלן התנאים ונהלי ההרשמה המחייבים:

 

1. ההרשמה לפעילויות ולחוגים תתבצע באתר האינטרנט של מתנ"ס חוף אשקלון.

2. פעילות החוגים תחל בתאריך 01.09.2022 ותסתיים בתאריך 30.6.2023.

*ייתכנו שינויים בתאריכי פעילויות החוג

3. פתיחת חוג וקיומו מותנים במספר מינימלי של נרשמים ומשתתפים (משתנה מחוג לחוג) במידה

ומספר המשתתפים ירד במהלך השנה מתחת למספר המינימלי, תשמר למתנ"ס הזכות להפסיק

את הפעילות בהודעה מראש למשתתפים.

*ייתכנו חוגים אשר יפתחו לאחר תקופת חגי תשרי.

4. יורשה להשתתף בחוג רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה והסדיר את התשלום למשך כל
שנת הפעילות, ואין כנגדו חובות משנים קודמות.

5 . גבייה:

  5.1. התשלום עבור פעילויות המתנ"ס הינו שנתי, מחולק ל- 10 תשלומים בהתאם למספר

חודשי הפעילות ומקנה מינימום של 34 מפגשים בשנה לחוג של פעם בשבוע ו- 68 מפגשים

לחוג אחר הצהריים של פעמיים בשבוע (ללא חודש יולי).

בחישוב המחיר שוקללו ימי

החופשה הנהוגים והמופיעים בלוח החופשות המופיע באתר. בימים אלו לא תתקיים

פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.

  5.2. התשלום החודשי הוא קבוע ואינו תלוי במספר המפגשים בכל חודש נתון.

  5.3. הגבייה לחוגים/שיעורים נעשית במהלך כל חודש עבור החודש העוקב.

  5.4.במידה והחליט המשתתף להירשם לחוג ועשה בו שיעור ניסיון, תאריך תחילת החוג ייחשב

החל ממועד שיעור הניסיון.

  5.5. אופן התשלום: כרטיס אשראי, צ'קים או מזומן.

  5.6. התשלום באתר האמצעות כרטיס אשראי בלבד.

  5.7. תשלום במזומן או בצ'קים יתבצעו במשרד הרישום וגבייה במתנ"ס ובתיאום מראש

בטלפון 08-6776417

  5.8. בחודש ההרשמה הראשון יגבה תשלום עבור: ציוד/ערכה/דמי פעילות רישום והעשרה, 

במידה וישנו.

  5.9. תשלום עבור כרטיסים למופעים, תחרויות, אליפויות, מבחני דרגה וציוד מקצועי יגבה

בנפרד על פי הצורך.

  5.10. כרטיס אשראי שלא יכובד ייסלק שוב בחודש שלאחריו. במידה ולא יכובד פעם

נוספת על בעל החוב להסדיר את התשלום באופן מיידי. במידה ולא יסולק החוב

השתתפות הנרשם בפעילות תופסק באופן מיידי. בנוסף, לא יוכל התושב להירשם לפעילות

נוספת עד שיסלק את חובו.

  5.11. במקרה של החזר צ'ק יחויב בעל החשבון בכיסוי עמלת החזר. במידה והתשלום

לא יוסדר תוך 14 ימים מהחזרתו יועבר הנושא לטיפול משפטי והפעילות בחוג תופסק

לאלתר.

6. נהלי ביטול השתתפות:

  6.1. משתתף המפסיק את פעילותו בחוג יוכל לעבור לחוג אחר החל מתחילת החודש העוקב.

במידה ואינו מעוניין לעשות כן, תפסק הגבייה מחשבונו בתחילת החודש העוקב. ניתן

להפסיק השתתפות בחוג ע"י שליחת טופס ביטול מקוון באתר מתנ"ס חוף אשקלון בלבד

(לא תתקבל הודעה טלפונית בע"פ או הודעה שנמסרה למדריך/ה החוג). עד לתאריך 25

בכל חודש ועד 28.2.23 בכלל, לאחר תאריך זה, לא יוחזרו התשלומים גם אם יפסיק

המשתתף להגיע לחוג. אין ביטול חוג רטרואקטיבית והחזר כספי בגינו.

  6.3. משתתף שיעדר ממפגש לא יקבל החזר שיעור או החזר כספים בגין היעדרות. אם חלה

המשתתף במחלה ונעדר מעל חודש יציג אישור רפואי וכל מקרה ידון לגופו.

  6.4. מפגש שלא יתקיים ביוזמת המדריך/ה ו/או עמותת המתנ"ס יושלם ע"י מדריך או מורה

אחר או במועד אחר בתיאום מראש. אין המתנ"ס מתחייב להחזיר שיעורים ביום ובשעה

הקבועים של החוג.

 

     6.7. המתנ"ס יהיה רשאי שלא להפעיל פעילויות לרבות חוגים בשל נסיבות הנובעות מאירועים

שאינם בשליטת המתנ"ס, כגון: מלחמה, פגעי מזג האוויר, שביתה, מגיפה ו/או הנחיות

רגולטוריות הנוגעות לבריאות הציבור ולהחלטות משרד החינוך והמשרד להשכלה גבוהה.

במקרה כזה רשאי המתנ"ס להחליט האם לזכות או לשמור לנרשמי החוגים זכות כספית

לשימוש עתידי.

  6.8. מובהר, כי במקרה של ביטול שיעור/שיעורים מחמת כוח עליון כהגדרתו להלן, ייעשה

מאמץ מצד המתנ"ס לקיים השיעור/ים במועד נדחה אחר, ככל הניתן בנסיבות העניין ועל

פי שיקול דעת המתנ"ס. המתנ"ס אינו מחויב להשיב תשלום בגין שיעורים שלא התקיימו

מחמת כוח עליון. "כוח עליון" לרבות מלחמות, מצב חירום, גיוס בין חלקי ובין מלא,

לרבות גיוס מילואים, השבתות, ימי שבתון, מחלות, מגפות, אבל (לרבות אבל לאומי),

חוסר אפשרות לנוע בדרכים, שריפות, חקיקת צווים ו/או הוראות של רשויות המדינה ו/או

רשויות מקומיות ו/או פיקוד העורף לעניין קיום אירועים ובכלל, וכל פעולה ומעשה שאינה

תלויה במתנ"ס או במשתתף.

  6.9. לא יינתן כל פיצוי בגין ציוד אישי שנרכש עבור חוג מסוים והחוג נסגר מכל סיבה שהיא.

  

7. הנחות:

  7.1. בן משפחה שני זכאי ל 5% הנחה.

  7.2. בן משפחה שלישי זכאי ל 10% הנחה.

   7.3  חוג רביעי ומשפחה - 15% הנחה

  

 8. הריני מאשר לצלם את ילדי המשתתף בפעילות המתנ"ס ויודע כי תמונות אלו עשויות

להתפרסם במסגרת פרסומי המתנ"ס ובמדיות השונות. במידה ואיני מעונין בכך, יש לשלוח

הודעה בכתב לדוא"ל: mbub1937@gmail.com

9. אני מאשר לקבל עדכונים בנוגע לפעילויות ואירועים מהמתנ"ס או מהמועצה האזורית חוף

אשקלון באמצעות הדוא"ל / SMS.

10. באחריות הוריו של תלמיד הסובל מאלרגיה, לציין בזמן ההרשמה את כלל הרגישויות

והאלרגיות של הילד, לעדכן את הצוות המקצועי ואת מחלקת הרישום וגביה בכתב על כך.

בנוסף, על ההורה לשלוח מסמך רפואי מהאלרגולוג המטפל, הכולל פירוט בדבר המזונות

והחומרים שהילד אלרגי אליהם, תוך הבהרת הפעולות שיש לנקוט במקרה של חשיפה. את

המסמך יש לשלוח לפקס מס' 08-6775576 ולוודא קבלה בטלפון מס' 08-6775579 .

הנני מצהיר בזאת כי קראתי את תנאי ההשתתפות בפעילות ואת הנהלים כפי שהם מפורטים

מעלה וחתימתי ע"ג טופס זה יש בה הסכמה לתנאים ולנהלים האמורים.

נשמח לעמוד לשירותכם,

המרכז הקהילתי חוף אשקלון

מחלקת רישום וגבייה 08-6776417 |

שעות קבלת קהל:

ימים א'-ה' 9:00-15:00

 

 

 

 

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות