חיפוש באתר

תקנון הרשמה לחוגים תשפ"ד

תקנון הרשמה חוף אשקלון לשנת תשפ"ד (2023-2024)

לקראת פתיחת שנת הפעילות תשפ"ד ולצורך ההרשמה מפורטים להלן התנאים ונהלי ההרשמה:

 

ההרשמה לפעילויות ולחוגים תתבצע אך ורק באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי חוף אשקלון.

 1. לא יתאפשר רישום לחוגים לשנת תשפ"ד – ככל וקיים חוב שטרם הוסדר בעבור השתתפות בחוגים בשנים קודמות.
 2. הפעלת החוגים והפעילויות מותנת ברישום מראש של כמות מינימלית של נרשמים ומשתתפים. יודגש כי במידה ומספר המשתתפים יפחת מתחת לכמות המינימלית במהלך השנה, כי אז המרכז הקהילתי יהיה רשאי לשקול הפסקת החוג או הפעילות זאת באמצעות הודעה בכתב שתינתן מראש למשתתפים.משתתף שלא הסדיר מראש התשלום לשנת הפעילות, לא יוכל להשתתף בחוג/פעילות מעבר לשיעור הניסיון.המרכז הקהילתי רשאי להפסיק השתתפות בחוג/פעילות בשל התנהגות לא נורמטיבית המשבשת את המהלך התקני והשוטף של החוג/פעילות ו/או במקרה של היעדר תשלום בעבור ההשתתפות ולו באופן חלקי. במקרה כאמור יגבה תשלום מלא בעבור החודש בו הופסקה הפעילות.
  1. שנת החוגים והפעילויות תחל ב 1/9/23 ותסתיים ב 30/6/24 אין באמור כדי לגרוע מהאפשרות להפעלת חוג/פעילות מעבר לתקופה זו בתנאי שמספר המשתתפים לא יפחת מהכמות המינימלית והוסדר התשלום בעבור הארכת החוג/פעילות.
  2. ייתכנו חוגים ופעילויות אשר ימשיכו גם בחודש יולי 2024.
  3. יודגש כי חלק מהחוגים והפעילויות יחלו רק לאחר החגים ובכפוף לעמידה ביעד הכמותי.
 3. ידוע לי כי במהלך הפעלת החוג/פעילות עשויות להתפרסם תמונות של המשתתפים. רשמתי בפניי כי המרכז הקהילתי מודע לחובה שלא לפרסם תמונות של קטינים וכי הוא נוקט אמצעים על מנת לקיים את הוראות הדין.
 4. אני מאשר לקבל עדכונים בנוגע לפעילויות ואירועים באמצעות הדוא"ל / SMS.
 5. ככל שקיימת רגישות/אלרגיה/בעיה רפואית למשתתפ/ת יש לציין זאת בזמן ההרשמה ולעדכן את הצוות המקצועי בכתב על כך.
 6. ידוע לי כי אחריות המרכז הקהילתי הינה ביחס למתרחש במהלך החוג/פעילות בלבד וכי עליי לאחוז אמצעים על מנת להבטיח כי המשתתפים לא יגרמו נזק לרכוש או לאדם אחר לפני/אחרי שעות החוג/פעילות.
 7. ברישום לקבוצות הליגה או לאיגודים תחרותיים ייתווספו התאמות לתקנון והן הקובעות לגבי רישום לשחקנים/ות תחרותיים/ות.
 8. גבייה:
  1. התשלום עבור החוגים נגבה מראש לכל תקופת הפעילות כאשר קיימת אפשרות לפריסת תשלומים. תשומת הלב לכך כי חלק מהחוגים מתקיימים במתכונת של מפגש שבועי בודד. בחישוב העלות הובאו בחשבון ימי חופשה הנהוגים והמופיעים בלוח החופשות המופיע באתר. בימים אלו לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.
  2. התשלום החודשי הוא קבוע ואינו תלוי במספר המפגשים בכל חודש נתון.
  3. הגבייה לחוגים נעשית במהלך כל חודש עבור החודש השוטף.
  4. במידה והמשתתף מבקש להגיע לשיעור ניסיון ולאחריו להרשם לחוג כי אז מועד השתתפותו בחוג ייחשב החל ממועד שיעור הניסיון.
  5. אמצעי התשלום: כרטיס אשראי, שקים או מזומן. רישום באמצעות האתר מותנה בתשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
  6. תשלום במזומן או בשקים יתבצעו במשרד הרישום והגבייה במרכז הקהילתי ובתיאום מראש בטלפון.
  7. חיוב בכרטיס אשראי שלא יכובד, ייסלק פעם נוספת עד לחודש העוקב. במידה והחיוב ולא יכובד יידרש בעל החוב לתשלומו לאלתר (באופן מיידי). במידה ולא יסולק החוב המשתתף לא יהיה רשאי להמשיך וליטול חלק בחוג/פעילות.
  8. במקרה של החזר שק יחויב בעל החשבון בכיסוי עמלת החזר. במידה והתשלום לא יוסדר תוך 14 ימים מהחזרתו יועבר הנושא לטיפול משפטי וההשתתפות בחוג תופסק לאלתר.

 

 1. מדיניות ביטול השתתפות:
  1.   ביטול חוג ייעשה ע"י מילוי טופס ביטול חוג המופיע באתר.  כל הודעה על הפסקת פעילות בדרך שונה מהר"מ לא תתקבל ולא תידון, ולא יהיה החזר כספי בגינה. ללא הודעה כאמור המשתתף ייחשב כממשיך בחוג/פעילות, לכל דבר ועניין.
  2. ניתן לבטל השתתפות בחוג עד לתאריך 25 בכל חודש.
  3. לאחר תאריך 31.3.24 לא ניתן יהיה לבטל השתתפות בחוג/פעילות לשנה הנוכחית ולא יוחזרו תשלומים גם אם המשתתף יפסיק להגיע לחוגים מכל סיבה שהיא (למעט קבוצות הליגה ושחקנים תחרותיים).
   1. חריגים:לא ניתן לבטל השתתפות באופן רטרואקטיבית.משתתף שיעדר מאחד המפגשים בחוג/פעילות, לא יהיה זכאי לקבלת החזר עבורו למעט במקרה בו קיים אישור רפואי התומך בהיעדרות.
    1. אי כשירות רפואית/בריאותית להשתתפות.
    2. קיומה של נסיבה חריגה המצדיקה ביטול הרישום.
   2. מפגש שלא יתקיים בשל מניעה הקשורה במדריך/במרכז הקהילתי/במקום הפעילות תינתן בגינו השלמה במועד אחר ובתיאום מראש.
   3. מובהר, כי במקרה של ביטול מפגש מחמת כוח עליון כהגדרתו להלן, ייעשה מאמץ מצד המרכז לקיים המפגש במועד נדחה אחר, ככל הניתן בנסיבות העניין ועל פי שיקול דעת. המרכז אינו מחויב להשיב תשלום בגין מפגשים שלא התקיימו מחמת כוח עליון. "כוח עליון" לרבות מלחמות, מצב חירום, גיוס בין חלקי ובין מלא, לרבות גיוס מילואים, השבתות, ימי שבתון, מחלות, מגפות, אבל (לרבות אבל לאומי), חוסר אפשרות לנוע בדרכים, שריפות, חקיקת צווים ו/או הוראות של רשויות המדינה ו/או רשויות מקומיות ו/או פיקוד העורף לעניין קיום אירועים ובכלל, וכל פעולה ומעשה שאינה תלויה במרכז הקהילתי ו/או במדריך.

 

 1. הנחות- תינתן הנחה משפחה (משק בית) בשיעור קבוע של עד 5% לפי הפירוט הבא:
  1. עבור משפחה הרשומה לחוג אחד בלבד- מחיר מלא (ללא הנחה).
  2. עבור משפחה הרשומה לשני חוגים- הנחה של 2.5% אחוז עבור כל חוג.
  3. עבור משפחה הרשומה לשלושה חוגים ומעלה- הנחה של 5% אחוז עבור כל חוג.
  4. ההנחות אינן תקפות לקבוצות ליגה ושחקנים תחרותיים.

 

הנני מצהיר/ה בזאת כי קראתי את תנאי ההשתתפות בחוג/פעילות ואת הנהלים כפי שהם מפורטים מעלה וחתימתי ע"ג טופס זה יש בה הסכמה לתנאים ולנהלים האמורים.

 

נשמח לעמוד לשירותכם,  

צוות המרכז הקהילתי חוף אשקלון

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות